Principper
 
Principper for Ungdomsskolen i Ungecenter2610

(Med enkelte red. ændringer, som vedtaget på UB-mødet 7.6.05.) 

 

Fritidsundervisningen 
Elevers betaling ved udlandsrejser:
Ved ungdomsskoleaktiviteter, der indeholder rejse til udlandet, betaler deltagerne den fulde kostpris for rejse og ophold. Kostprisen søges altid minimeret. Til rejsevirksomhed, der er undervisning, kan ydes et tilskud til fx faglige ekskursioner, entréer o.lign. 
Ikke-Rødovreelever kan i visse tilfælde blive opkrævet et ekstrabeløb til dækning af dette tilskud. 
  

Dispensation fra den normale aldersgrænse 13-18 år (fra 7. klasse)
Ungdomsskolebestyrelsen har bemyndiget ungdomsskoleinspektøren til at dispensere fra de normale aldersgrænser i både op- og nedadgående retning, når særlige forhold taler derfor, og når sådanne elever ikke er holdudløsende.
  

Elever fra andre kommuner.
Elever fra andre kommuner, der til daglig går i skole på hhv. Rødovre Kommunes folkeskoler, Rødovre Gymnasium eller Københavns tekniske Skole på Tæbyvej, har tilladelse til at deltage i undervisningen på samme vilkår som unge, der bor i Rødovre. Dette gælder dog ikke knallertkøreskolen, da knallertkørekort SKAL tages i ens bopælskommune.

Med ungdomsskolerne i en række kommuner i Region Hovedstaden gælder den indbyrdes aftale, at skolerne kan optage udenbys elever på eksisterende fritidsundervisningshold uden fremsendelse af regning til hjemkommunen.
  

Betalingstilsagn
Betalingstilsagn til Rødovre-unges undervisning i fjernereliggende ungdomsskoler, der søges af fx efterskoleelever, gives kun til knallertkøreskolen, og kun hvis prisen er rimelig, p.t. 1.000 kr.
  

Mødepligt
Når elever er tilmeldt et hold, har de principielt mødepligt og skal melde afbud ved forfald. Ungdomsskolen vil pr. SMS meddele elev og forældre om fravær.

Ved fravær fra Valghold, sendes mail til elevens folkeskole om fraværet.

 

Dagskolen
Betalingselever
For dagskoleelever fra Rødovre, som kræver speciel ekstra pædagogisk-psykologisk støtte, kan opkræves ekstra betaling i det enkelte tilfælde. En sådan betaling søges normalt integreret i den samlede bemanding og i det samlede budget på Dagskolen. 
Med PPRs og Visitationsudvalgets godkendelse kan i påkommende tilfælde optages enkelte elever, hvis skolegang på Dagskolen finansieres af andre kommuner. Prioritet til sådanne pladser har elever, der p.t. har folkeregisteradresse i Rødovre, fx fra Rødovre Ungdomspension.
  

Elevers betaling ved lejrskoler og skolerejser
Lejrskoler og skolerejser i både ind- og udland er principielt gratis for Dagskolens elever. Dog opkræves et beløb på p.t. 50 kr. pr. dag i kosttilskud. 
  

Elevkontrakt og Samarbejdsaftale med hjemmet
På Dagskolen arbejdes grundlæggende ud fra en konsekvenspædagogisk holdning. Denne manifesteres formelt ved, at både elever og forældre ved starten skal skrive under på en kontrakt, der omfatter store som små regler for elevernes arbejde, indsats og omgangsformer og for forældrenes forpligtelser og rettigheder i et aktivt samarbejde med Dagskolen.Senest opdateret 22.06.2016 11:00 af TINNE