Vision og værdigrundlag
 
Vision for Ungecenter2610

                                                                                                                       Februar 2016

 

 

Ungecenter2610 er et sted, hvor læring, uddannelse, fællesskaber og gode relationer er muligt for alle!

 

Vores praksis er kendetegnet ved modet til at arbejde anderledes med unge. Vi har modet til at handle og tage ansvar. Vi har modet til at gå på opdagelse i og med mennesker, i fællesskaber og i aktiviteter. Vi har modet til at finde nye dannelses- og uddannelsesrejser. Vi finder potentialerne sammen med eleverne. Der er uanede muligheder for alle.

 

Vi tilbyder trygge, tydelige rammer og gennemsigtige processer for at facilitere læring, dannelse og uddannelse. Vi arbejder i ligeværdige og respektfulde relationer med alle mennesker i alle aldre. Vi balancerer mellem fælles krav og individuelle hensyn. Vi behandler alle forskelligt for at give lige muligheder til alle. Vi sigter i alle aktiviteter mod at ruste de unge bedst muligt til livet som kompetent samfundsborger.

 

 

Vores grundlag for visionen er defineret således:

 

Læring:

Vi forstår læring som processer, hvor man på grundlag af forudgående erfaringer forandrer, modificerer eller udvider sine færdigheder, kompetencer og værdier.

Vi forstår også læring som situeret. Det betyder, at alle elementer – også rundt om undervisningen – er tilrettelagt, så de understøtter læring og dannelse. Man lærer ved simpelt hen at deltage. Vi tilbyder et miljø og aktiviteter, der giver kursister og elever mulighed for at opdage, at de kan mere end de troede, de kunne.

-      Indføring i alment gældende normer og forventninger

-      Almen dannelse

-      Kulturel dannelse

-      Psyko-social opkvalificering

-      Udvikling af kompetencer og konkrete færdigheder

 

Uddannelse:

Vi forstår uddannelse som nøglen til nye porte eller veje i livet

-      Alle har mulighed for uddannelse

-      Alle bliver mødt med høje forventninger og krav

-      Alle skal have mulighed for at få deres potentiale i spil – blandt andet i kraft af Ungdomsskolens rolle som supplerende og kompenserende i forhold til folkeskolerne.

 

Fællesskaber:

Vi ser fællesskaber som en grundlæggende forudsætning for den enkeltes udvikling og læring. Alle lærer og udvikler sig i og med fællesskabet.

-      Alle skal føle sig som en del af et meningsfuldt fællesskab

-      Alle skal føle, at netop deres bidrag er væsentligt, brugbart og gør en forskel i fællesskabet

-      Alle skal føle, at de modtager noget fra fællesskabet, der har en brugbar effekt

 

Gode relationer:

Vi forstår grundlæggende mennesket som relationelt – vi vokser, udvikler os og lærer igennem ligeværdige og respektfulde relationer. Vi lægger vægt på:

-      At alle mødes af tydelige og troværdige voksne

-      At alle får positive erfaringer med deres egen betydning for relationer

-      At alle relationer bygger på tillid og respekt

-      At understøtte de unges egen relationsdannelse

 

 

 

 

 
Målsætning for fritidsundervisningen og projekter

 

 • sikre en varieret - meget gerne utraditionel - undervisning, der løbende evalueres og føres ajour med den faglige udvikling inden for faget,
 • tage udgangspunkt i elevernes/holdets ønsker og behov uden at give køb på faglighed og seriøsitet,
 • indrette undervisningen efter de enkelte deltageres potentialer og behov,
 • i videst muligt omfang integrere følgende aspekter i den løbende undervisning/aktivitet:
 • medvirke til at give eleverne
 • gode arbejdsvaner
 • nye sociale kundskaber og netværk
 • ansvarsfølelse over for en gruppe og en valgt aktivitet
 • glæde ved et veludført stykke arbejde
 • lyst til og glæde ved at lære nyt 
 • lyst til at medvirke aktivt i ungdomsskolen på tværs
 • sørge for jævnligt udsyn til "det virkelige liv 
 • på arbejdspladser
 • på uddannelsessteder - i samfundet i det hele taget 

 

Optage diskussioner om emner fra de unges liv, herunder:

 • turde fremsætte og vedstå en lærers/ungdomsskolens/voksensamfundets meninger, også når disse umiddelbart er i modstrid med (flertallet af) de unges mening,
 • føle sig forpligtet til at rådgive og vejlede enkeltelever, når behov opstår eller fornemmes,
 • med skyldig hensyntagen til juraen på dette område (f.eks. tavshedspligt og underretningspligt i alvorligere tilfælde), 
 • understrege betydningen af at være tolerant ved at give eleverne forståelse for, at ethvert menneske har lige ret til at være her - på skolen, i samfundet og i verden, og til at få respekt og til blive accepteret.
 
Målsætning for Dagskolen

 

For RkUs Dagskole (alternativ heltidsundervisning, jf. § 33, stk. 3 i Lov om Folkeskolen) blev i marts 2001 vedtaget nedenstående målsætning.

Dagskolens mål vedrørende elever:
Hver elev skal modtages/accepteres og undervises - i begrebets bredeste forstand - ud fra sine forudsætninger og potentialer.

Hver elev skal bringes så langt i en positiv udvikling som muligt på især flg. områder:

 • fagligt ved at fæstne og uddybe vedkommende elevs kundskaber i relevante skolefag, 
 • menneskeligt m.h.t. et indholdsrigt liv ved at få åbnet vedkommende elevs øjne for en række oplevelser af faglig eller kulturel art,
 • menneskeligt m.h.t. tolerance ved gennem elevens skolegang på Dagskolen at lære ham/hende at forstå, at ethvert menneske har lige ret til at være her på skolen, i samfundet og i verden,
 • til at få respekt og til blive accepteret, 
 • menneskeligt endelig ved at lære ham/hende at erkende, acceptere, leve med og udnytte egne potentialer - herunder evt. begrænsninger, personlige som familiært, herunder også i hvilket omfang og hvordan sådanne vanskeligheder kan bearbejdes og ændres, især ved egen indsats,
 • socialt ved at lære eleverne hensigtsmæssige omgangsformer og give dem forståelse for vigtigheden af selv at gøre en indsats, selv at tage et ansvar,
 • at få og bruge evne og lyst til samarbejde, overholdelse af aftaler 
 • respekt for hierarkiet på en skole, en arbejdsplads og i samfundet i det hele taget,
 • personligt/fremtidsrettet ved at gøre vedkommende egnet og motiveret til at indgå på en realistisk ungdomsuddannelse.

 

Mål vedrørende undervisning og aktiviteter: 

De ovenstående mål for arbejdet med eleverne søges opnået gennem det daglige arbejde i et skoleår, hvor skolen lægger vægt på - og lærerne, individuelt som kollektivt, har hovedansvaret for - at tilrettelægge, gennemføre, evaluere og til stadighed udvikle:

 • relevante, velforberedte, varierede og motiverende undervisningsforløb og andre aktiviteter, der - ved hjælp af en fleksibel indstilling fra alle parter og inden for det muliges vide rammer - tilpasses den enkelte elev og det enkelte hold, og som tilsammen sigter imod opfyldelsen af så mange som muligt af ovenstående målsætninger,
 • et varieret skoleår med jævnlige faglige afbrydelser, der tjener målet, fx emneuger, praktik- og brobygningsforløb, ekskursioner, lejrskole i Danmark, arbejdslejrskole i udlandet og andet, som der opnås enighed om, 
 • alt inden for de rammer, som det er økonomisk realistisk at afsætte.


Senest opdateret 09.11.2016 17:15 af TINNE